PODSTAWOWE PRZEPISY
Podstawa działania Funduszu Sekurytyzacyjnego

Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 157):

Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych określa zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez fundusze zagraniczne i spółki zarządzające.

– Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o Funduszach Inwestycyjnych.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1376): Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, a także oddziałów instytucji kredytowych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków.

– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe.