SEKURYTYZACJA to operacja finansowa polegająca na wyemitowaniu papierów wartościowych w oparciu o wyodrębnioną pulę wierzytelności.

podstawowe pojęciaFUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY – to Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który za środki uzyskane od uczestników (inwestorów), nabywa wierzytelności. Środki uzyskane ze spłaty z tych wierzytelności powiększają wartość aktywów funduszu, a tym samym podwyższają wartość certyfikatów posiadanych przez uczestników funduszu (inwestorów).

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM – zarządzający funduszem lokują zebrane środki w taki sposób, aby możliwie najbardziej zwiększyć wartość aktywów funduszu, a przez to wycenę certyfikatów.

SERWISER – podmiot obsługujący zakupione przez fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności. Serwiser musi dawać pełną gwarancje legalności i wysokiej jakości działania, dlatego też zezwolenie na zarządzanie sekurutyzowanymi wierzytelnościami wydaje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

BEZPIECZEŃSTWO PROCESU SEKURYTYZACJI

– KNF wydaję zgodę na założenie funduszu sekurytyzacyjnego, zatwierdzając statut Funduszu.

– Wymagane zezwolenie KNF-u dla Serwisera, postępowanie obejmuje:
I.Szczegółowe procesy windykacyjne;
II. Procesy wyceny aktywów;
III. Potencjalny konflikt interesów.

-Nadzór UODO;

-Nadzór UOKiK.

W pewnym uproszczeniu sekurytyzacja jest procesem przekształcania „trudnych” aktywów w postaci wymagalnych wierzytelności wynikających z najróżniejszych podstaw prawnych, na w pełni zbywalne oraz pozbawione atrybutu „trudności” papiery wartościowe w postaci różnego rodzaju jednostek uczestnictwa oraz obligacji. Sekurytyzacja może funkcjonować w wielu różnych konfiguracjach przedmiotowo – podmiotowych, jednak w preferowanym przez Kancelarię Corpus Iuris modelu uczestniczą przede wszystkim: zbywający wierzytelność (bank lub inna jednostka organizacyjna dysponująca określonym „portfelem” wierzytelności), fundusz inwestycyjny nabywający zbywane wierzytelności, serwiser nabytych przez fundusz inwestycyjny wierzytelności, odpowiadający za prawidłowe dochodzenie należności na rachunek funduszu, oraz inwestor nabywający od funduszu papiery wartościowe wyemitowane w celu sfinansowania zakupu wierzytelności.

Cele sekurytyzacji można podzielić w oparciu o kryterium potrzeb i oczekiwań uczestników procesu sekurytyzacji.

Celem zbywającego wierzytelności jest zamiana trudnych do dochodzenia wierzytelności na inne aktywa płynne, przy zachowaniu optymalizacji podatkowej.

Celem inwestora jest nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz inwestycyjny, w celu wygenerowania zysku z inwestycji w postaci wzrostu wartości nabytych od funduszu papierów wartościowych. Celem serwisera jest możliwie najskuteczniejsze działanie na rzecz funduszu inwestycyjnego emitującego papiery wartościowe, co przekłada się na wysokość otrzymywanej od funduszu prowizji.

Proces sekurytyzacji jest dziś szeroko wykorzystywany przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, z uwagi na wymierne korzyści podatkowe dla sprzedających wierzytelności oraz możliwość wygenerowania dużych zysków dla inwestora, bardzo często niewspółmiernie wyższych od oferowanych przez instytucje finansowe przy nabyciu standardowych instrumentów rynkowych.