UWOLNIENIE CZĘŚCI NIEPRACUJĄCEGO KAPITAŁU; Uzyskane wpływy ze sprzedaży wierzytelności stanowić mogą DODATKOWY STRUMIEŃ FINANSOWY, W CELU ZWIĘKSZENIA AKCJI KREDYTOWEJ BANKU

KORZYŚCI Z SEKURYTYZACJI:

  • uwolnienie części niepracującego kapitału;
  • uzyskane wpływy ze sprzedaży wierzytelności stanowić mogą dodatkowy strumień finansowy, w celu zwiększenia akcji kredytowej banku;
  • rozwiązanie rezerw celowych, co w efekcie powoduje pozytywne skutki, np. w postaci obniżenia kosztów finansowych banku;
  • obniżenie kosztów dochodzenia wierzytelności związanych z kosztami: sądowymi, zastępstwa procesowego, prowadzonych egzekucji komorniczych itp.;
  • zwiększenie efektywności prowadzonych przez bank działań windykacyjno-restrukturyzacyjnych;
  • sprzedaż wierzytelności bilansowych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka “stracone” wpływa pozytywnie na poprawę jakości portfela, a w konsekwencji na poprawę struktury bilansu banku. W efekcie przeprowadzenie sekurytyzacji pozwala bankowi uzyskać poprawę współczynników adekwatności kapitałowej bez angażowania kapitału przez akcjonariuszy
  • sekurytyzacja daje bankom również wymierne korzyści podatkowe. W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zaliczają one przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu go wierzytelności z tytułu kredytów i pożyczek – do wysokości niespłaconej ich części.

Ponadto bank może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów stratę poniesioną na tej sprzedaży do wysokości utworzonej rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów. Z takiej ochrony bank nie może skorzystać, sprzedając wierzytelności windykatorowi.