Kancelaria Corpus Iuris Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bema 83, 01 – 233 Warszawa wpisana do Rejestru Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000220133, REGON 015851019, NIP 5213312743, Kapitał zakładowy 2.000.000 PLN.