Kancelaria Corpus Iuris jako serwiser funduszy zgodnie z zawartymi umowami o zarządzanie wierzytelnościami, między innymi uprawniona jest do podejmowania czynności związanych z nabywaniem i zbywaniem wierzytelności swoich Klientów.

W związku z powyższym Kancelaria Corpus Iuris nawiązała współpracę z internetowymi giełdami długów dlugi.info oraz kupdlug.pl. Na portalach tych Kancelaria publikuje zaproszenia do podjęcia negocjacji w celu sprzedaży wierzytelności swoich Klientów. Internetowe giełdy długów dlugi.info oraz kupdlug.pl są platformą umożliwiającą sprzedaż i kupno wierzytelności, poprzez wystawienie niezobowiązujacej informacji o zamiarze sprzedaży wierzytelności. Zaproszenia do podjęcia negocjacji w celu sprzedaży wierzytelności publikowane za pośrednictwem dlugi.info widoczne są również na portalach internetowych wp.pl, wyborcza.biz , infoveriti.pl , dziennik.pl oraz muratorplus.pl.

Umieszczenie wierzytelności na internetowej giełdzie długów wiąże się z koniecznością ujawnienia informacji stanowiących dane osobowe dłużników. Uprawnienie do ujawnienia tych danych przez wierzyciela znajduje prawne uzasadnienie w przepisach RODO, tj. w art. 28 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 1 lit. f. Elementem bowiem, który determinuje dokonanie oceny, co do zastosowania tego przepisu w konkretnej sytuacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych jest istnienie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ujawnienie danych osobowych nie może być oceniane jako naruszające prawa i wolności. „(…) dłużnik musi liczyć się bowiem z tym, że popadając w zwłokę w spełnieniu zobowiązania jej prawo do prywatności może zostać ograniczone ze względu na dochodzenie przez wierzyciela należnych mu kwot. W przeciwnym przypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której dłużnik, powołując się na prawo do ochrony danych osobowych (prawo do prywatności), skutecznie uchyliłby się od spoczywającego na nim obowiązku spełnienia świadczenia i w konsekwencji ograniczyłby (wyłączył) prawo wierzyciela do uzyskania należnej mu zapłaty. Powołanie się na prawo do ochrony danych osobowych musiałoby też ograniczać - wyżej wskazane - przewidziane szczególnymi przepisami prawo do zbycia wierzytelności i podejmowania dalszych działań w sprawie ich odzyskania.”