Kancelaria Corpus Iuris jako serwiser funduszy sekurytyzacyjnych zgodnie z zawartymi umowami o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami, między innymi uprawniona jest do podejmowania czynności związanych z nabywaniem i zbywaniem wierzytelności swoich Klientów.

W związku z powyższym Kancelaria Corpus Iuris nawiązała współpracę z internetowymi giełdami długów dlugi.info oraz kupdlug.pl. Na portalach tych Kancelaria publikuje zaproszenia do podjęcia negocjacji w celu sprzedaży wierzytelności swoich Klientów. Internetowe giełdy długów dlugi.info oraz kupdlug.pl są platformą umożliwiającą sprzedaż i kupno wierzytelności, poprzez wystawienie niezobowiązujacej informacji o zamiarze sprzedaży wierzytelności. Zaproszenia do podjęcia negocjacji w celu sprzedaży wierzytelności publikowane za pośrednictwem dlugi.info widoczne są również na portalach internetowych wp.pl, wyborcza.biz , infoveriti.pl , dziennik.pl oraz muratorplus.pl.

Publikacja zaproszeń do podjęcia negocjacji w celu sprzedaży wierzytelności na internetowych giełdach długów odbywa się na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, zgodnie z którym udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania może następować w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne.

Umieszczenie wierzytelności na internetowej giełdzie długów wiąże się z koniecznością ujawnienia informacji stanowiących dane osobowe dłużników. Uprawnienie do ujawnienia tych danych przez wierzyciela wynika z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych. Taki prawnie usprawiedliwiony cel stanowi dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – działalności windykacyjnej. Powyższe potwierdził również Generalny Inspektor Danych Osobowych w informacji zamieszonej na portalu internetowym Urzędu, wskazując m. in. że „Każdy dłużnik musi zatem liczyć się z tym, że popadając w zwłokę w spełnieniu zobowiązania jego prawo do prywatności może zostać ograniczone ze względu na dochodzenie przez wierzyciela należnych kwot. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której dłużnik, powołując się na prawo do ochrony danych osobowych, skutecznie uchyliłby się od spoczywającego na nim obowiązku spełnienia świadczenia i sytuacja taka ograniczałaby prawo wierzyciela do uzyskania należnej zapłaty. Uzasadnione jest jednak takie wskazanie danych osobowych dłużnika, które są tylko niezbędne do określenia tej wierzytelności.”