Korzyści z Sekurytyzacji | Kancelaria Corpus Iuris

Korzyści z Sekurytyzacji

Korzyści z sekurytyzacji:

– uwolnienie części niepracującego kapitału;

– uzyskane wpływy ze sprzedaży wierzytelności stanowić mogą dodatkowy strumień finansowy, w celu zwiększenia akcji kredytowej banku;

– rozwiązanie rezerw celowych, co w efekcie powoduje pozytywne skutki, np. w postaci obniżenia kosztów finansowych banku;

– obniżenie kosztów dochodzenia wierzytelności związanych z kosztami: sądowymi, zastępstwa procesowego, prowadzonych egzekucji komorniczych itp.;

– zwiększenie efektywności prowadzonych przez bank działań windykacyjno-restrukturyzacyjnych;

– sprzedaż wierzytelności bilansowych zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka “stracone” wpływa pozytywnie na poprawę jakości portfela, a w konsekwencji na poprawę struktury bilansu banku. W efekcie przeprowadzenie sekurytyzacji pozwala bankowi uzyskać poprawę współczynników adekwatności kapitałowej bez angażowania kapitału przez akcjonariuszy

-sekurytyzacja daje bankom również wymierne korzyści podatkowe. W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zaliczają one przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu go wierzytelności z tytułu kredytów i pożyczek – do wysokości niespłaconej ich części. Ponadto bank może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów stratę poniesioną na tej sprzedaży do wysokości utworzonej rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów. Z takiej ochrony bank nie może skorzystać, sprzedając wierzytelności windykatorowi.


pp3